Induktiva givare - beskrivning

Funktionsprincip

Den induktiva givaren är en signalgivare med beröringsfri avkänning som detekterar en funktionsrörelse i bearbetnings- eller verktygsmaskiner, robotar, produktionslinjer och transportörer etc, och omvandlar den till en elektrisk signal. När ett metalliskt föremål kommer närmre den aktiva ytan än det angivna kopplingsavståndet omvandlas den till en elektrisk signal.

Egenskaper

1. - detekterar föremål som passerar genom eller befinner sig i oscillatorns högfrekvensfält utan att någon beröring förekommer. 
2. - arbetar beröringsfritt vilket innebär att inga krafter verkar mellan givaren och det detekterade föremålet. 
3. - behöver inget avkänningsorgan. Inga rullspakar, stötstänger eller hävarmar krävs som för mekaniska gränslägesbrytare. 
4. - arbetar utan brytare, dvs. den elektriska kopplingen sker med elektroniska komponenter. 

Fördelar

-Ingen mekanisk förslitning och därför hög livslängd 
-Inga avbrott på grund av nedsmutsade eller brända kontaktytor 
-Inga kontaktstudsar. Därför inga felsignaler 
-Hög kopplingsfrekvens - upp till 3000 Hz 
-Okänslig för vibrationer 
-Valfri monteringsriktning 
-Hel inkapsling, därför hög skyddsklass

Kopplingsavstånd (kontaktavstånd)

Nominellt kopplingsavstånd
Sn
Parameter som inte tar hänsyn till vare sig produktionstolerans eller avvikelser på grund av temperatur eller spänning. 
Nominellt kopplingsavstånd "Sn" i våra tabeller avser avståndet för stål (en kvadrat av 1mm tjock platta med en sida lika med givarens diameter).För andra metaller reduceras avståndet:
Kromnickel  Sn x 0,90
Rostfritt stål  Sn x 0,85
Mässing  Sn x 0,50
Aluminium Sn x 0,45
Koppar  Sn x 0,40

Givarens temperatur påverkar kopplingsavståndet. Inom tillåtet temperaturområde ändras kontaktavståndet med ±10%. Kontaktflaggans temperatur påverkar ej kontaktavståndet (Ej märkbart). 

Reellt kopplingsavstånd Sr
Det reella kopplingsavståndet bestäms vid nominell driftspänning och en omgivningstemperatur på 293 K  (20°C) Det får avvika maximalt ±10% från det nominella kopplingsavståndet. 

Effektivt kopplingsavstånd Su
Det effektiva kopplingsavståndet för den aktuella givaren inom det definierade spännings- och temperaturintervallet. Det får avvika maximalt 10% från det reella kopplingsavståndet. 

Garanterat kopplingsavstånd Sa
Det kopplingsavstånd som givaren klarar vid tillåtna driftsbetingelser. Det ligger mellan 0 och det lägsta värdet för det effektiva kopplingsavståndet.


Skyddsklass

IP 66 - Skydd mot smuts, damm
IP 67 - Skydd vatten (spolning) - Ej avsedd att kontinuerligt arbeta under vatten
IP 68 – Tryckvattentät

Matningsspänning

Felaktig strömförsörjning ger ofta problem med induktiva givare. 
Transformator och likriktarbrygga är ej tillräckligt. 
För att reducera "ripplet" är en glättnings kondensator nödvändig. 
En transformator med 24 V utgångsspänning i anslutning till likriktare och glättningskondensator ger en tomgångsspänning långt över 30 V. 
Naturligtvis är detta ej lämpligt för givare med tillåten matningsspänning 10 -30 V. 
Man använder lägre ingångsspänning, belastningsmotstånd eller stabilisering. Bäst är att använda ett nätrelä.

Max ström / Skydd mot felpolarisering 

Alla våra givare är skyddade mot kortslutning och felkoppling, där ej annat anges. Detta gäller inte för 2-ledarutförande som seriekopplas med lasten.

Anslutning

Kabellängd
För induktiva givare innebär lång ledningsdragning: 
-En kapacitiv last på utgången 
-Ökad transientkänslighet 
Följande kabellängd skall om möjligt ej överskridas: 
Treledarutförande: 100 m 
NAMUR och tvåledarutförande: 250 m 
Givarledare skall läggas avskilt från starkströmsledningar.

Utgångsignal

Givarna har i 3-tråds utförande PNP eller NPN, och i 2 ledarutförande kopplas i serie med lasten. 

Man skiljer mellan följande funktioner: 
NÖ - Normal öppen (slutande): - Vid påverkad givare flyter en ström genom lasten, vid opåverkad givare upphör strömmen. 
NS - Normal stängd (brytande):- Vid påverkad givare upphör strömmen, vid opåverkad givare flyter en ström genom lasten,  
Antivalent: - Båda utgångarna, brytande och slutande, kan användas.
Analog - Signalstyrka varierar beroende av avståndet givare – kontaktflagga. Signalen kan vara ström eller spänning


Strömförbrukning

Strömmen som behövs för drift av förstärkare, slutsteg och diod. (Strömmen som flyter genom lasten ingår Ej). För de flesta givare är den mindre än 15 mA (se data för respektive givare).


Läckström

Strömmen som går genom utgångstransistor och lasten när utgången är öppen. För de flesta givare är den mindre än 2 mA (se data för respektive givare).

Spänningsfall

Det är spänningen mätt över givaren när den är sluten. Beroende på typ, kan spänningsfallet vara upp till 3,5 V. Seriellkoppling rekommenderas EJ.

Skärmad - Oskärmad / Montering

Induktiva givare kan vara skärmade eller oskärmade. 

Montering. 
Givare i skärmat utförande kan omges av metall upp till kanten på den aktiva ytan. 
Givare i oskärmat utförande kräver en metallfri zon runt den aktiva ytan (se monteringsanvisningarna för respektive givare. 
Högsta tillåtna åtdragningsmoment för fästmuttrar:
M8 5Nm
M12 10Nm
M18 25Nm
M30 65Nm
Givare utan gänga ska om möjligt limmas fast. Fastklämning av givare kan kräva betydande tryck. 
I så fall fördela trycket över så stor yta som möjligt 
Vi har i vår sortiment givarhållare som skyddar givaren både vid montering och under drift.
Vid punktformig fastklämning, t.ex. med gängstift, riskerar du att skada givaren. 
Induktiva givare får inte användas som ändanslag. 
Vi har en kraftig givarhållare som kan användas för det.

Kopplingsfrekvens

Max frekvens innebär max antal pulser/sekund, vid ett förhållande 1d/2d (kontaktflagga / ej ledande material) samt vid ett kontaktavstånd 0.5 x Sn.

Repeternoggrannhet

Med repeternoggrannhet avses precisionen i tillslagspunkt under 8 timmar vid en temperatur + 15 till +30°C samt en variation ±5 % av märkspänningen. 
Resultatet vid konstant spänning och temperatur blir naturligtvis avsevärt bättre.
 
För att kunna se PDF-dokument behövs Acrobat Reader.
Här kan den laddas ner .


 

Copyright © 2013 coSica
all rights reserved 
Ändrat: 08 februari, 2013